Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków,

Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w dniu 13 stycznia 2020 r. Gmina Osjaków zamierza złożyć wniosek o pozyskanie dotacji na wymianę nieekologicznych kotłów centralnego ogrzewania. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców realizacją projektu w zakresie wymiany niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne źródła ciepła (w dniu 14 stycznia 2020 r. do urzędu gminy wpłynęły 63 wnioski - deklaracje uczestnictwa w projekcie) oraz krótkim okresem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej mającej na celu pozyskanie dotacji w ramach naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19, uprzejmie informuję, że wnioski - deklaracje uczestnictwa w projekcie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2020 r. przyjmowane będą na listę rezerwową.

Jednocześnie informuję, że Gmina wystąpi z wnioskiem do Zarządu Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie, aby była techniczna możliwość uwzględnienia wszystkich wniosków mieszkańców, którzy deklarują chęć przystąpienia do projektu.

Termin złożenia wniosku przez Gminę z wymaganą dokumentacją upływa 14 lutego 2020 r.

Do przygotowania są:

  1. Ocena energetyczna dla każdego budynku ujętego do realizacji,
  2. Dokumentacja techniczna lub program funkcjonalno- użytkowy,
  3. Studium wykonalności projektu,
  4. Wniosek o dofinansowanie uwzględniający dane określone w w/w dokumentach wraz z załącznikami.


obrazek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków
Z uwagi na wolne miejsca Gmina Osjaków ogłasza dodatkową rekrutację do Żłobka w Osjakowie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych. Informujemy, ze w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. Gmina Osjaków realizować będzie projekt pt. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców”. Projekt wdrożony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 10.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Łączna wartość projektu: 1 037 084,02 zł, dofinansowanie projektu: 939 909,02 zł


PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

Data i godz. planowanej przerwy
Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej
Miejscowości/ulice zasilane z wyłączonej stacji
21.01.2020 7:30-17:00
Dąbrowa Kolonia 2
Dąbrowa Kolonia, Drobnice
28.01.2020 8:00-15:00
Kuźnica Strobińska
Kuźnica Strobińska

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH


KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Obwieszczenie nr 26/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na obszarze województwa łódzkiego


REKRUTACJA DO ŻŁOBKA W OSJAKOWIE


NABÓR PRACOWNIKÓW DO ŻŁOBKA W OSJAKOWIE


HARMONOGRAMY DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW 2020


obrazek

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków

Informuję, że wnioski – deklaracje mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Osjaków” można składać w terminie od dnia 14.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r., w Urzędzie Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków, pokój nr 16 – sekretariat, w godzinach 7.30 – 15.30. Projekt będzie realizowany z udziałem wkładu własnego w formie finansowej mieszkańca – uczestnika projektu. O wyborze uczestników do udziału w projekcie decydować będzie kolejność wpływu wniosków – deklaracji i wniesienie wkładu własnego.


obrazek

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 44.604,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania: 49.561,07 zł.


INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Hurylska-Sztyk
tel.: 43 842 33 91 wew. 30

obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.


obrazek

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.


obrazek

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.: "Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"


obrazek

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.obrazek

Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł


GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 4 lipca 2019 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
8:00 - 16:00
wtorek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 15:30
czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 15:30

TELEFONY ALARMOWE OBSŁUGI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

KONSERWATORZY:

Waldemar Kostrzewa
607 170 044
sieć wodociągowa
Krzysztof Kurzyński
693 409 920
sieć wodociągowa
Mirosław Furmańczyk
693 409 907
sieć kanalizacyjna
Zenon Drutowski
607 180 113
sieć kanalizacyjna

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

Wioletta Sroka
667 711 333
kierownik referatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
SWIFT CODE: GBWCPLPP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij