Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

OSTRZEŻENIE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 1 drugiego stopnia prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 do godz. 08:00 dnia 19.01.2018 r. silnego wiatru o średniej prędkości ok. 35 - 45 km/h oraz porywach nawet do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu województwa, z południowego zachodu i zachodu, przy opadach śniegu miejscami zawieje śnieżne.

Tel. dyżurny – 514 083 220 czynny do 10.00 dnia 19.01.2018 r.


PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości:

Osjaków ul. Piotrkowska, Szpitalna, Targowa, Rynek, Sieradzka, Cmentarna - w dniu 25.01.2018r. godz. 9:00-11:00

Felinów, Osjaków ulice Ewarystów, Topolowa, Piaskowa, Targowa, Krótka, Południowa, Spacerowa, Częstochowska - w dniu 25.01.2018r. godz. 13:00-15:00


Regulamin sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do i z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Osjaków.

TUTAJ


 Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2006-2016   

rok Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
2006 510 653,89
2007 586 670,25
2008 562 859,40
2009 602 861,60
2010 604 400,40
2011 647 964,90
2012 761 580,90
2013 797 570,30
2014 841 810,30
2015 904 470,19
2016 858 852,00
Ogółem 7 679 694,13

Osjaków, dn. 11.01.2018r.         Opracowanie A. Kapuścińska


 

Gmina Osjaków informuje, że zadanie
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017

Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie.

Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł
Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl


Harmonogram  odbioru odpadów w Gminie Osjaków
znajdą państwo TUTAJ.


„AKTYWNA TABLICA” w Gminie Osjaków

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Częstochowskiej  zostały zakupione i zamontowane interaktywne pomoce dydaktyczne w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”, mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na podstawie umowy nr 516/2017 z dnia 23.10.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków dotacja celowa przeznaczona jest na  zakup pomocy dydaktycznych: 3 tablice interaktywne i projektor ultrakrótkoogniskowy.  Kwota dotacji to 14 000,00 zł. Całość zadania to 17 500,00 zł.


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
finansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Wieluńskiej powstanie GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Osjaków, na podstawie umowy nr 47/2017/960.67 z dnia 06.12.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków. Dotacja finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  Kwota dotacji to 6 700,00 zł.


 Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Wójt Gminy Osjaków  i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie zwracają się  z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce  w nocy z  20 na 21  października br. w Gminie Osjaków.
Pożar strawił dorobek całego życia rodziny, zniszczeniu uległ budynek mieszkalny.  W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Poszkodowani będą musieli wybudować nowy dom.

Dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy  poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane, praca przy budowie) jak i finansowej  o rozważenie udzielenia pomocy.
Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie z siedzibą przy ulicy Wieluńskiej 11/8, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.
Natomiast pomoc finansową można przekazać na  rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Działoszynie  Oddział  w Osjakowie numer:  94 9251 1019 0012 8195 3000 0010   z dopiskiem "Pomoc poszkodowanym - pożar w Czernicach"

Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Osoby do kontaktu – Ewa Wieczorek, Emilia Kałuża  ul. Wieluńska 11/8 Osjaków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 43 842 34 20   kom. 792178860


Do sprzedaży lokal mieszkalny w centrum Osjakowa
WIĘCEJ


  Harmonogram dowozu uczniów I półrocze 2017-2018

TUTAJ


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.
 
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - IV etap
 
z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.705,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 139/OZ/D/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 13.334,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 10.371,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 29.631,74 zł.

 Odnawialne źródła energii - nowy termin rozstrzygnięcia konkursu

Wszystkich zainteresowanych wynikami konkursu ogłoszonego przez Województwo Łódzkie w ramach naboru: Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w którym Gmina Osjaków złożyła wniosek o dofinansowanie informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów oraz planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wskazany przez Zarząd Województwa nowy termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na wrzesień 2017r.

Przypominamy, że chodzi o pozyskanie przez Gminę Osjaków funduszy zewnętrznych na:
- instalację ogniw fotowoltaicznych
- instalację kotłów na biomasę.

Więcej informacji: TUTAJ


Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Osjaków zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy na spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie propozycji do projektu uchwały Rady Gminy Osjaków W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości W ramach pomocy de minimis.

WIĘCEJ


Osjaków, dnia 9 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ


Zarządzenie Nr 176/2017
Wójta Gminy Osjaków
z dnia 13 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

WIĘCEJ


Usuwanie drzew i krzewów po zmianie przepisów od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew oraz sposobu i wysokości naliczanych opłat. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

WIĘCEJ


 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ


Urząd Gminy w Osjakowie zaprasza przedsiębiorców, mieszkańców do korzystania z programów priorytetowych w ramach ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi

WIĘCEJ


Osjaków dn. 28 grudnia 2016 r.

   Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków"

jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 7995,00 zł, na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 733/BN/D/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Koszt całkowity zadania: 15.990,00 zł.

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków.

www.zainwestujwekologie.pl


Umowa o dofinansowanie
nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/16-00
z dnia 22 września 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, o przystąpieniu do realizacji projekt pn.

"E-administracja Gminy Osjaków"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Realizacja projektu od 29 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

 Całkowita wartość projektu wynosi - 717 458,01 zł
Wartość dofinansowania – 462 450,81
 

WIĘCEJ

Umowa Dotacji NR 168/EE/D/2016
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania  pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków - etap II

z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.:

"Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016"

otrzymała dofinansowane w kwocie do 21 500,00 zł  w formie dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 29 300,00 zł.
www.zainwestujwekologie.pl 

 


 

Projekt pn. "Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców" nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

WIĘCEJ

Pliki do pobrania


 Projekt

"Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu"

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osjaków w dniu 21 marca 2016 roku Uchwały NR XVIII/102/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków (PSZOK), punkt ten czynny będzie od dnia 1 maja 2016 roku w każdy wtorek i piątek od godziny 9.00 do 11.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

WIĘCEJ


Informacja dla rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2016r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie czekają na Państwa:

- w każdy poniedziałek i środę do godziny 17:00;
- w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00;

ZAPRASZAMY

Od kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. włącznie,  świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po  1 lipca 2016 r. świadczenia ...

WIĘCEJ


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
-
Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych

z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej
i urządzeń melioracyjnych na terenie
Gminy Osjaków"
dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 - sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 - sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 - sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 - Kierownik referatu


Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie
na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

 

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij