Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - "Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku o altanę turystyczno-wypoczynkową wraz z przyległym otoczeniem i drogą dojazdową" w ramach projektu pn. "Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków"

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku o altanę turystyczno-wypoczynkową wraz z przyległym otoczeniem i drogą dojazdową
w ramach projektu pn. "Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków"CPV:
452111000-8; 45121000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada:
2.1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:
3.1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie budynku wraz z instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto i co najmniej jedną (1) robotę budowlaną
w systemie "zaprojektuj i wybuduj" polegającą na zaprojektowaniu, budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie budynku wraz z instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjną, i elektryczną o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2 wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
3.2.1) osobami uprawnionymi do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie
z przedmiotem zamówienia;
3.2.2) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu,
3.2.3) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.2.4) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3.2.5) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Ponadto każda z ww. osób powinna posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym czasie kierować robotami w danej specjalności lub budową przez łączny czas minimum 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza łączenia w/w specjalności, jeżeli którakolwiek
z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postepowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
do dnia 24 sierpnia 2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - procedura i przedmiot zamówienia

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pokój nr 16 - sekretariat, w terminie do dnia: 23.01.2018r., do godz. 11.00.


Oferty można składać do:
2018-01-23 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-01-23 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedzibiba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pokój nr 9 - sala narad, w dniu 23.01.2018r. godz. 11.15


Kryteria wyboru:
1. Zamawiający oceni i porówna oferty wg następujących kryteriów:
a. CENA = waga 60%
b. GWARANCJA i RĘKOJMIA = waga 40%
2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów ustaloną wg poniższego wzoru
LP = C + GR
gdzie:
LP = łączna punktacja przyznana ofercie
C - punktacja w kryterium CENA
GR - punktacja w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
3. Zasady oceny ofert w kryterium "CENA" wg wzoru: C = Cmin /Cb x 60 pkt
gdzie:
C- liczba punktów, ktoe otrzyma badana oferta w kryterium CENA
Cmin. - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena oferty badanej
4. Zasady oceny ofert wg kryterium "GWARANCJA I RĘKOJMIA". Maksymalna liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru: Gr = Gob / GRmax x 40 pkt
gdzie:
Gr - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA i RĘKOJMIA
Gob - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (min. 60m-cy)
GRmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (max. 84 miesiące)
UWAGA: Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ. Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 84 miesięcy, natomiast zaproponowany okres gwarancji przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu obowiązków związanych z jej udzieleniem.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będąca sumą punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
6. Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z dwoma miejscami po przecinku.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego, obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tai sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


Wadium:
8 000,00 zł (słownie: osiem tysęcy zł 00/100)

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

dokumentacja fotograficzna (23MB) Zapisz dokument  
ogłoszenie o zamówieniu (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program Funkcjonalno-Użytkowy (altana) (2.3MB) Zapisz dokument  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (197.1kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 2 Wzór umowy (283.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 Oświadczenie dotyczace przesłanej wykluczenia z postępowania (182.7kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 4 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (181.8kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (181.9kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 7 Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (167.8kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (172.3kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 9 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2018-01-08 10:35:57
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2018-01-08 17:27:56
Ostatnia zmiana:2018-02-09 14:54:57
Ilość wyświetleń:334

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij