Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Targowej w Osjakowie

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Przebudowa ulicy Targowej w Osjakowie

CPV:
45233123-7; 45100000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:
3.1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi wraz
z infrastrukturą o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym czasie kierować robotami w danej specjalności lub budową przez łączny czas minimum 6 miesięcy.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postepowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podle-gać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
do dnia 14 września 2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - procedura, Leszek Wajs - przedmiot zamówienia

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pokój nr 16 - sekretariat, w terminie do dnia 23.01.2018r., do godz. 10.00.


Oferty można składać do:
2018-01-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pokój nr 9 - sala narad, w terminie do dnia 23.01.2018r., do godz. 10.15.

Kryteria wyboru:
1. Zamawiający oceni i porówna oferty wg następujących kryteriów:
a. CENA = waga 60%
b. GWARANCJA i RĘKOJMIA = waga 40%
2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów ustaloną wg wzoru: LP = C + Gr
gdzie:
LP = łączna punktacja przyznana ofercie
C - punktacja w kryterium CENA
Gr - punktacja w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
3. Zasady oceny ofert w kryterium "CENA" wg wzoru: C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium "CENA"
Cmin - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena ofert badanej
4. Zasady oceny ofert wg kryterium "GWARANCJA I RĘKOJMIA". Maksymalna liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru: Gr = Gob/Grmax x 40 pkt
gdzie:
Gr - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
Gob - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (min. 60 m-cy)
Grmax - najdłuższy okres gwarancji rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (max. 84 m-ce)
UWAGA: Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 84 miesięcy, natomiast zaproponowany okres gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu obowiązków związanych z jej udzieleniem.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będąca sumą punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
6. Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z dwoma miejscami po przecinku.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego, obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tai sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


Wadium:
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - Przebudowa ulicy Targowej w Osjakowie (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia - Wojewódzki Konserwator Zabytków (552.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis stałej organizacji ruchu (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny Targowa (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan stałej organizacji ruchu 1 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan stałej organizacji ruchu 2 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania 1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania 2 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar - odcinek 2 (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar - odcinek 3 (205.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót - odcinek 1 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót - odcinek 4 (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 3 Zjazd (359.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 4 Przekroje konstrukcyjne (318.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys 5 Azyl i wyniesione przejście dla pieszych (340.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (793.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR Targowa Rynek (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (36kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 2 Oświadczenie dotyczace przesłanej wykluczenia z postępowania (21.1kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 3 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (20.4kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (19.2kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 6 Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (8.8kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (11.7kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Wzór umowy (682.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie robót budowlanych (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2018-01-08 17:50:24
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2018-01-08 20:32:38
Ostatnia zmiana:2018-01-08 20:32:46
Ilość wyświetleń:400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij