Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków

CPV:
09332000-5, 45331110-0, 09300000-1, 09331200-0, 45315600-4, 71220000-6, 45223200-8,

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokument, o którym mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 1) SIWZ.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 dostawę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, której wartość wykonanej dostawy i robót wyniosła min. 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i przedłoży dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Uwaga: dowodami, o których mowa powyżej są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedłoży wykaz wymienionych wyżej dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie.
2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych,
- kierownik robót elektrycznych - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej 3 letnią praktykę przy kierowaniu robotami.
- kierownik robót sanitarnych - minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń.
Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 12) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca przedłoży wypełniony załącznik do SIWZ nr 5 SIWZ.
2. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Wykonawcy mogą spełniać łącznie bądź każdy z osobna, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale XI ust. 3 pkt 2) SIWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, składając oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
10. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.
11. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
w sprawach proceduralnych - p. Michał Mielczarek i p. Kinga Dyśkowska, w prawach merytorycznych - p. Daniel Szewczyk

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, sekretariat, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

Oferty można składać do:
2018-03-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-03-22 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego

Kryteria wyboru:
1. Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap - ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w ust. 2.
II etap - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu - ocenie będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.
Wykonawca, który uzyska najwyższą liczę punktów, zostanie wezwany przez Zamawiającego, aby w terminie 10 dni dostarczył Zamawiającemu wszystkie dokumenty określone w rozdziale XI ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ.
2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:
- Cena brutto - waga kryterium 60% - K1
- Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty i urządzenia - waga kryterium 40% - K2
3. Punkty za poszczególne kryteria badanej oferty będą obliczone wg wzoru:
C oferty = K1 + K2
Kryterium nr 1 - cena brutto
K1 = C min/Cn x 100 pkt x 60%
gdzie:
K1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego "n".
Kryterium nr 2 - Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi:
a) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi równy 60 miesięcy
(5 lata) - 0 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi równy 72 miesiące
(6 lat) - 20 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi równy 84 miesiące
(7 lat) - 40 pkt.
Udzielona gwarancja odnosić się będzie do robót i urządzeń (tj, paneli, kotłów, inwerterów) i liczona będzie od daty odbioru końcowego po zsynchronizowaniu instalacji z siecią (tj. wymianą licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy).
UWAGA !
Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia wynosi 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty i urządzenia wynosi 84 miesiące.
W przypadku złożenia oferty z gwarancją krótszą od minimalnej lub bez podania okresu wydłużenia gwarancji, oferty będą uznawane za niezgodne z treścią SIWZ i zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Podanie w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny punktowany spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, przy czym do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.


Wadium:
25 000,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy zł)

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (133.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - 3 - 4 - 5 - 6 do SIWZ (372.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 - FORMULARZ -JEDZ (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do PFU - Dane z ankietyzacji (186.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (523.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Osjaków - PFU v2 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - Tabela Równoważności (347.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2018-02-13 11:21:17
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2018-02-13 13:11:44
Ostatnia zmiana:2018-02-13 14:04:58
Ilość wyświetleń:517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij