Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego

CPV:
09000000-3; 09300000-2; 09310000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
1) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy;
2) zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektów Zamawiającego;
b) posiadają sytuację ekonomiczną lub finansową pozwalającą na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy i oceny dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy według kryterium "spełnia - nie spełnia". Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23; ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 16 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-05-04 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-05-04 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 9 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
CENA - 90%, waga udziału w ocenie 90 pkt.
TERMIN PŁATNOŚCI - 10%, waga udziału w ocenie 10 pkt.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy PZP.
3. KRYTERIUM CENA:
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C=(Cmin / Coferta) * 90 pkt.,
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta - cena badanej oferty.
TERMIN PŁATNOŚCI:
Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści FORMULARZA OFERTOWEGO - W ramach kryterium termin płatności Wykonawca określi ilość dni kalendarzowych w ciągu, których w przypadku prawidłowo wystawionej faktury licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego odbiorcy/płatnika, Zamawiający odbiorca/płatnik będzie zobligowany do jej zapłacenia. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady:
Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden termin płatności. Zamawiający przyzna następującą punktację za poszczególne terminy:
30 dni - 10 pkt
21 dni - 5 pkt
14 dni - 0 pkt
W przypadku zaoferowania terminu płatności poniżej 14 dni kalendarzowych,
oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ, w przypadku zaoferowania terminu płatności powyżej 30 dni kalendarzowych, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ.


Wadium:
nie żąda się

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Szczegółówy Przedmiotu Zamówienia (35.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 10 do SIWZ - pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy) (17.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 do SIWZ - wzor Umowy (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów (25.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawc... (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promes... (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2018-04-23 17:37:24
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2018-04-24 12:43:20
Ostatnia zmiana:2018-04-24 12:43:36
Ilość wyświetleń:290

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij