Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa infrastruktury sieciowej, sprzętu komputerowego i akcesoriow w ramach projektu pn. "Nowoczesna szkoła w Osjakowie"

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Dostawa infrastruktury sieciowej, sprzętu komputerowego i akcesoriów

CPV:
33213100-6; 30213000-5; 32420000-3; 488200002; 48000000-8; 30236000-2; 33195100-4; 30232100-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę o podobnym przedmiocie zamówienia (dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją) o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, według Załącznika Nr 8 do SIWZ.
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
max. - do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka, z-ca wójta, tel. (43) 842 33 91 w. 31, rkostrzycka@osjakow.pl

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 16 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-14 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-08-14 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 9 (sala konferencyjna)

Kryteria wyboru:
cena = 60%
termin dostawy = 40%


Wadium:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zl)

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Screenshot_2019-08-01 PassMark CPU Benchmarks - Low Mid Range CPUs (2.3MB) Zapisz dokument  
Screenshot_2019-08-01 PassMark CPU Benchmarks - Low Mid Range CPUs — kopia (2.3MB) Zapisz dokument  
Screenshot_2019-08-01 PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPUs Performance (778.8kB) Zapisz dokument  
Screenshot_2019-08-01 PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPUs Performance — kopia (778.8kB) Zapisz dokument  
Screenshot_2019-08-01 PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End (2.5MB) Zapisz dokument  
Screenshot_2019-08-01 PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List (1.9MB) Zapisz dokument  
Screenshot_2019-08-01 PassMark Software - Video Card Benchmarks - Mid-to-High Range Video Cards (1.4MB) Zapisz dokument  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt (281.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (78.5kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 2 Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania (65.6kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (64.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (61.6kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 - Wykaz wykonanych dostaw (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 - Wzór umowy (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2019-08-02 18:08:12
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2019-08-02 19:00:08
Ostatnia zmiana:2019-08-02 19:00:27
Ilość wyświetleń:220

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij