Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w wieluniu na kadencję 2020-2023

 

INFORMACJA dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu na kadencję 2020-2023

Zgodnie z art.162 § 1 u.s.p. kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów,stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej pięćdziesiąt obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wybory  .

Ławnikiem może być wybrany, ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy,powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydatów, do której kandydat zgodnie z art.162 § 2 u.s.p. ma obowiązek doręczyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Rejonowy w Wieluniu)

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 5. 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162§ 3 u.s.p.) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;

 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Najpóźniej w październiku 2019 roku Rada Gminy dokona wyboru ławnika.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Urzędzie Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26 w pok. nr 7 w godz. od 7:30 do 15:30.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Uwaga:

Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art.162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki

karta zgłoszenia kandydata na ławnika (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób zgłaszających kandydata (587.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata na lwnika - władza rodzicielska (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata na ławnika postep. o przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestepstwo skarbowe (96.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek do Krajowego Rejestru Karnego (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Łukomska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Łukomska
Data wprowadzenia:2019-06-11 11:26:03
Opublikował:Barbara Łukomska
Data publikacji:2019-06-11 11:53:29
Ostatnia zmiana:2019-06-12 13:31:23
Ilość wyświetleń:352

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij