Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków, zmienioną uchwałą Nr XLV/252/2014 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 6 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26, w godzinach pracy Urzędu ( pokój nr 3 ). Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 1500 ( poniedziałek ), w sali  nr 18 w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320  Osjaków, ul. Targowa 26.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Osjaków na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 6 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r.. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Osjaków. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta Gminy Osjaków będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Osjakowie.

Osjaków, dnia 27 stycznia 2017 r.    

Wójt Gminy Osjaków

Jarosław Trojan    

Załączniki

RYS_1z3_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm_Osjakow_250 (21.6MB)    
RYS_2z3_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm_Osjakow_250 (2.7MB)    
RYS_3z3_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm_Osjakow_250 (3.9MB)    
RYS_ARK_1_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.2MB)    
RYS_ARK_10_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.7MB)    
RYS_ARK_11_projekt_mpzp_gm_Osjakow (7.4MB)    
RYS_ARK_12_projekt_mpzp_gm_Osjakow (5.5MB)    
RYS_ARK_13_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3MB)    
RYS_ARK_14_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6.8MB)    
RYS_ARK_15_projekt_mpzp_gm_Osjakow (8.9MB)    
RYS_ARK_16_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6.7MB)    
RYS_ARK_17_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.9MB)    
RYS_ARK_18_projekt_mpzp_gm_Osjakow (5.8MB)    
RYS_ARK_19_projekt_mpzp_gm_Osjakow (5.8MB)    
RYS_ARK_2_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.3MB)    
RYS_ARK_20_projekt_mpzp_gm_Osjakow (7.8MB)    
RYS_ARK_21_projekt_mpzp_gm_Osjakow (8.1MB)    
RYS_ARK_22_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.2MB)    
RYS_ARK_23_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.8MB)    
RYS_ARK_24_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.7MB)    
RYS_ARK_25_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.3MB)    
RYS_ARK_26_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.5MB)    
RYS_ARK_27_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.9MB)    
RYS_ARK_28_projekt_mpzp_gm_Osjakow (307.7kB)    
RYS_ARK_29_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6.9MB)    
RYS_ARK_3_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6MB)    
RYS_ARK_30_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.3MB)    
RYS_ARK_31_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.4MB)    
RYS_ARK_32_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.1MB)    
RYS_ARK_33_projekt_mpzp_gm_Osjakow_WYRYS (2.8MB)    
RYS_ARK_34_projekt_mpzp_gm_Osjakow_OBJASNIENIA (505.5kB)    
RYS_ARK_35_projekt_mpzp_gm_Osjakow_PODZIAL_ARKUSZY (1.1MB)    
RYS_ARK_4_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.7MB)    
RYS_ARK_5_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.5MB)    
RYS_ARK_6_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6.7MB)    
RYS_ARK_7_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.9MB)    
RYS_ARK_8_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.5MB)    
RYS_ARK_9_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.8MB)    
RYS_OBJASNIENIA_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm_Osjakow (1.3MB)    
TEKST_prognoza_srod_mpzp_gm_Osjaków (649.8kB)    
TEKST_projekt_mpzp_gminy_Osjakow (663.6kB)    
TEKST_uzasadnienie_do_uchwaly_mpzp_gminy_Osjakow (249.7kB)    
TEKST_ZAŁ_1_prognoza_Oświadczenie (229.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dominik Peczek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Peczek
Data wprowadzenia:2017-01-27 09:56:09
Opublikował:Dominik Peczek
Data publikacji:2017-01-27 09:57:05
Ostatnia zmiana:2017-02-06 12:17:17
Ilość wyświetleń:1521