Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Osjaków, dnia 9 czerwca 2017 r


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXXI/159/2013 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków, zmienioną uchwałą Nr XLV/252/2014 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 18 czerwca 2014 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26, w godzinach pracy Urzędu ( pokój nr 3 ). Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26 ( pokój nr 3 ), w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem ponownego wyłożenia jest projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie objętym zmianami wprowadzonymi do projektu planu, w związku z uwzględnieniem uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu tego planu zgodnie z zarządzeniem Nr 176/2017 Wójta Gminy Osjaków z dnia 13 kwietnia 2017 r., obejmują one:

  1. działki ewid. nr 1932, 1933, 1941, 1942, 1943, 1944, 1801/1, 1666 obr. Drobnice, działki ewid. nr 49/5, 50/2, 51, 69, 70, 71/2, 72/2, 356 obręb Osjaków, działki ewid. nr 53, 103/3, 54/1, 104/1 obr. Felinów, działki ewid. nr 88/5, 89/4, 89/2, 89/6, 89/8, 89/9, 89/7, 221/1 obr. Kuźnica Ługowska, działki ewid. nr 257/1, 255 obr. Zofia;

  2. ustalenia dla terenów rolniczych R oraz ustalenia dla terenów zabudowy zagrodowej RM;

  3. zapisy prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące leja depresyjnego związanego z odwodnieniem ZG KWB „Bełchatów”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. ( poniedziałek ) w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26 ( sala nr 18 ), o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Osjaków na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 19 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Osjaków. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Osjaków.


Wójt Gminy Osjaków
(-) Jarosław Trojan

Załączniki

RYS_1z3_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm.Osjakow (19.3MB)    
RYS_2z3_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm.Osjakow (5.8MB)    
RYS_3z3_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm.Osjakow (4.7MB)    
RYS_ARK_1_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.1MB)    
RYS_ARK_10_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.4MB)    
RYS_ARK_11_projekt_mpzp_gm_Osjakow (5.3MB)    
RYS_ARK_12_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6.9MB)    
RYS_ARK_13_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.6MB)    
RYS_ARK_14_projekt_mpzp_gm_Osjakow (7.6MB)    
RYS_ARK_15_projekt_mpzp_gm_Osjakow (11.9MB)    
RYS_ARK_16_projekt_mpzp_gm_Osjakow (5.8MB)    
RYS_ARK_17_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.9MB)    
RYS_ARK_18_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3MB)    
RYS_ARK_19_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.9MB)    
RYS_ARK_2_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.9MB)    
RYS_ARK_20_projekt_mpzp_gm_Osjakow (6.1MB)    
RYS_ARK_21_projekt_mpzp_gm_Osjakow (7.6MB)    
RYS_ARK_22_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.8MB)    
RYS_ARK_23_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.4MB)    
RYS_ARK_24_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.4MB)    
RYS_ARK_25_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.8MB)    
RYS_ARK_26_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.4MB)    
RYS_ARK_27_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.1MB)    
RYS_ARK_28_projekt_mpzp_gm_Osjakow (295kB)    
RYS_ARK_29_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.1MB)    
RYS_ARK_3_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.9MB)    
RYS_ARK_30_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4.6MB)    
RYS_ARK_31_projekt_mpzp_gm_Osjakow (2.9MB)    
RYS_ARK_32_projekt_mpzp_gm_Osjakow (5.2MB)    
RYS_ARK_33_projekt_mpzp_gm_Osjakow_WYRYS (7MB)    
RYS_ARK_34_projekt_mpzp_gm_Osjakow_OBJASNIENIA (367.9kB)    
RYS_ARK_35_projekt_mpzp_gm_Osjakow_PODZIAL_ARKUSZY (282kB)    
RYS_ARK_4_projekt_mpzp_gm_Osjakow (4MB)    
RYS_ARK_5_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.3MB)    
RYS_ARK_6_projekt_mpzp_gm_Osjakow (3.7MB)    
RYS_ARK_7_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.6MB)    
RYS_ARK_8_projekt_mpzp_gm_Osjakow (681.8kB)    
RYS_ARK_9_projekt_mpzp_gm_Osjakow (1.8MB)    
RYS_OBJASNIENIA_prognoza_oddzial_srod_mpzp_gm.Osjakow (405.4kB)    
TEKST_progn_oddzial_srod_mpzp_Osjakow (651kB)    
TEKST_progn_Załącznik nr 1_oświadczenie (229.3kB)    
TEKST_projekt_mpzp_gm_Osjakow (669.4kB)    
TEKST_projekt_uzasadnienia_do_uchwały (260.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dominik Peczek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Peczek
Data wprowadzenia:2017-06-09 11:11:37
Opublikował:Dominik Peczek
Data publikacji:2017-06-09 11:13:20
Ostatnia zmiana:2017-06-14 15:51:03
Ilość wyświetleń:889