Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

PILNY KOMUNIKAT

W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz objęciem powiatu wieluńskiego strefą czerwoną o zaostrzonym reżimie sanitarnym, z dniem 10 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Osjakowie wprowadza się dodatkowe środki ostrożności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii.
Wszystkie sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:
telefon: 43 842 33 91
email: sekretariat@osjakow.pl
ePUAP: /UGOsjakow/skrytka
W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, klienci będą przyjmowani pojedynczo, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

 


INFORMACJA

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-COV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i związaną z tym koniecznością zachowania szczególnej ostrożnożci informuję, iż od dnia 08 sierpnia 2020 roku do odwałania zostają zamknięte place zabaw oraz siłownie zewnętrzne w Osjakowie, przy ul. Wieluńskiej oraz w Drobnicach 119.
Proszę o niekorzystanie z urządzeń.

 


 PLANOWANE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

Data i godz. Planowanej przerwy

Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej

Miejscowość/ulice lub ich części i zasilane z wyłączonej stacji

18-08-2020 8:00-14:00

Osjaków POM

Osjaków ul. Sieradzka, Szpitalna, Północna, Wesołe Kąty, Wschodnia, Brzozowa


INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP) Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)


INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

 

 


KURENDA

Wójt Gminy Osjaków, w związku z trwającym okresem epidemii koronawirusa COVID-19, przypomina o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj.:
- obowiązku stosowania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk w obiektach handlowych i usługowych a także na stacjach paliw,
- obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób,
- obowiązku zakrywaniu ust i nosa podczas przebywania w lokalach gastronomicznych do czasu zajęcia miejsca,
- pozostałych wynikających z ww. rozporządzenia.
Okres wakacyjny nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania przepisów prawa oraz odpowiedzialności za zdrowie nasze i naszych bliskich.

 


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

obrazek

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.


KURENDA - ODPADY

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Osjaków podjęła uchwałę Nr XXIV/109/20 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 czerwca 2020 r., poz. 3135) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnieniu uległa część opłaty stanowiącej 19,05 % z kwoty 21,- zł (po przeliczeniu kwota ulgi wynosi 4 zł na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość) za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ulga obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż warunkiem skorzystania z możliwości zastosowania ww. ulgi jest:

 1. posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.
  • deklaracje właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków (do skrzynki podawczej), drogą listowną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   • WZÓR DEKLARACJI jest dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Osjaków pod adresem https://bip.osjakow.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Osjakowie.

 

 


KOMUNIKAT

Informuję, iż zgodnie z zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Osjaków z dnia 26 maja 2020 r. ustala się następujące dni wolne od pracy wzamian za święta przypadające w sobotę:

 

 • 12 czerwca 2020 r. w zamian za 15 sierpnia 2020 r.
  • 24 grudnia 2020 r. w zamian za 26 grudnia 2020 r.

   

   


  KOMUNIKAT

  Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w związku z koniecznością wstrzymania dokonywania odczytów wodomierzy przez inkasenta, wystawione zostały zestawienia do zaliczkowego regulowania należności za dostarczoną wodę oraz odprowadzone ścieki.

  • Wpłat zaliczek, w określonych terminach, należy dokonywać na wskazane konto Gminy Osjaków przelewem lub na załączonych drukach wpłat.
   • Niezapłacenie zaliczek w wymaganych terminach, spowoduje konieczność naliczenia odsetek karnych.
    • Rozliczenie faktycznego zużycia nastąpi na podstawie odczytu dokonanego przez inkasenta.

     

     


    KOMUNIKAT

    Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z tym ogłoszenie konkursu dla poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii –zostało wstrzymane. Informuję, że o dalszych działaniach i możliwościach w zakresie składania wniosków/deklaracji do udziału w projekcie związanym z tym konkursem, będziemy informować na stronach internetowych. Proszę o bieżące śledzenie naszych stron: https://bip.osjakow.pl oraz https://gmina.osjakow.pl.

     


    MIESZKAŃCY GMINY OSJAKÓW

    W nawiązaniu do wniosku mieszkańców informuję, że istnieje możliwość odpłatnego zamówienia kontenera na odpady rozbiórkowo-budowlane w firmie „Eko-Region” Sp. z o.o. w Bełchatowie. Szczegółowych informacji dotyczących ceny usługi oraz terminu ich realizacji można uzyskać pod numerem telefonu:44 / 635 37 12 wew.47.

     


    KOMUNIKAT

    Wszyscy mieszkańcy Gminy Osjaków, w związku obecną sytuacją związaną z zachorowaniami na groźnego koronawirusa, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi osobami, zachowanie zasad higieny oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzi.

    Mieszkańcy Gminy Osjaków, którzy w ostatnim czasie powrócili z terenów objętych szczególnym działaniem w związku z zagrożeniem koronawirusem, zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

    W naszym wspólnym interesie jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców.

     


    INFORMACJA

    Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

    Osoba do kontaktu:

    Aleksandra Hurylska-Sztyk
    tel.:43 842 33 91 wew. 30

    TELEFONY I ADRESY MAILOWE W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW W ROKU 2020 AKTUALNA SYTUACJA COVID19 W POWIECIE WIELUŃSKIM

    obrazek

    Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

     

    obrazek

    Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Żłobek w Osjakowie szansą dla Rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10:Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

    obrazek

    Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.

    obrazek

    Gmina Osjaków w roku 2019 realizowała, w miejscowości Chorzyna w Gminie Osjaków, projekt pn. "Aktywne społeczeństwo dba o tożsamość regionalną". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

    obrazek

    Gmina Osjaków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. realizuje projekt pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Drobnice". Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

    obrazek

    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.:"Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu:rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

    obrazek

    Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - VI etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 38.502,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 191/OZ/D/2019 z dnia 13 września 2019 r. Koszt całkowity zadania:46.153,47 zł.

    obrazek

    Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu:Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania:2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania:715 698,00 zł

    GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

    Z dniem 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

    Poniedziałek
    08:00
    16:00
    Wtorek
    07:30
    15:30
    Środa
    07:30
    15:30
    Czwartek
    07:30
    15:30
    Piątek
    07:30
    15:30
    Sobota
    Urząd
    Zamknięty
    Niedziela
    Urząd
    Zamknięty
     

    Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy
    Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

    Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

    Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

    Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
    SWIFT CODE:GBWCPLPP

    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij