Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi w miejscowości Czernice - etap II i III

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Remont drogi w miejscowości Czernice - etap II i III


CPV:
45233220-7; 45112730-1; 45232452-5; 45233120-6; 45233140-2; 45233290-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100).
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez:
3.1) wykazanie, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, oraz załączy poświadczenie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3.2) wykazanie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane, samodzielne funkcje w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postepowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podle-gać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
do 07.10.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - procedura, Jan Sroka - przedmiot zamówienia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 16 - sekretariat

Oferty można składać do:
2019-08-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 16 - sekretariat

Kryteria wyboru:
CENA - waga = 60%
GWARANCJA I REKOJMIA - waga = 40%


Wadium:
10 000,00 zl

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny projektu (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania terenu odc I, II, IV (2.8MB) Zapisz dokument  
Projekt zagospodarowania terenu odc III (8.1MB) Zapisz dokument  
PRZEDMIAR CZERNICE ETAP II AKT 2018 (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR CZERNICE ETAP III AKT 2018 (9.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój konstrukcyjny odc. II (555.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój konstrukcyjny odc. III (543.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiORB - droga gminna Czernice (528.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół konstrukcyjny (453.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół zjazdu bez przepustu (609.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegół zjazdu z przepustem (571.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 Oświadczenie dotyczace przesłanej wykluczenia z postępowania (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (18.6kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 6 Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (8.8kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (11.6kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 Wzór umowy (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie robót budowlanych (228.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2019-08-07 16:29:51
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2019-08-08 12:34:16
Ostatnia zmiana:2019-08-08 12:35:40
Ilość wyświetleń:519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij