Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
I część - do 30 dni, II część - do 10 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjakow, pokój nr 16 - sekretariat

Oferty można składać do:
2019-10-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-10-09 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjakow, pokój nr 9 - sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
1. Zamawiający oceni i porówna oferty wg następujących kryteriów:
a. CENA = waga 60%
b. GWARANCJA i RĘKOJMIA = waga 40%
Oferty złożone na poszczególne części zamówienia będą oceniane w tych samych kryteriach, o których mowa wyżej.
2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów ustaloną wg poniższego wzoru: LP = C + Gr
gdzie:
LP = łączna punktacja przyznana ofercie
C - punktacja w kryterium CENA
Gr - punktacja w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
3. Zasady oceny ofert w kryterium "CENA" wg wzoru: C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium "CENA"
Cmin - cena oferty z najniższą ceną
Cb - cena ofert badanej
4. Zasady oceny ofert wg kryterium "GWARANCJA I RĘKOJMIA". Maksymalna liczbę punktów
w tym kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji
i rękojmi, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru:
Gr = Gob/Grmax x 40 pkt

gdzie:
Gr - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA
Gob - okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (min. 24 m-ce)
Grmax - najdłuższy okres gwarancji rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
(max. 60 m-cy).
UWAGA:
Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące licząc od daty protokołu odbioru dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy od daty protokołu odbioru dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji i rękojmi Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast zaproponowany okres gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu obowiązków związanych z jej udzieleniem.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będąca sumą punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału.
6. Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z dwoma miejscami po przecinku.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego, obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Wadium:
nie wymaga się

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt (174.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (17.6kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja cenowa (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania (11.4kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (10.7kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 5 - Informacja dot. grupy kapitałowej (12.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (7.4kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 - wzór umowy cz. I zamówienia-meble kuchenne i AGD (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 - wzór umowy cz. II zamówienia - wyposażenie audiowizualne (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 - pogladowe zdjęcie szafy przesuwnej (3.7MB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 9 - zdjęcie poglądowe szafy przesuwnej (3.1MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2019-09-27 11:27:24
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2019-10-01 16:52:22
Ostatnia zmiana:2019-10-01 16:52:23
Ilość wyświetleń:200

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij