Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Osjaków

CPV:
90513100-7; 905000000-2; 90533000-2; 90512000-9; 90511000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Wykonawca winien wykazać, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Osjaków, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),
b) posiada aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga wykazania, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia sumę gwarancyjną 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł);
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez:
a) wykazanie wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została lub jest wykonywana należycie, podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania
i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana. Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów, wg Załącznika Nr 5,
b) wykazanie, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, że w okresie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:
1) co najmniej 2 samochodami przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
2) co najmniej 2 samochodami przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
4) co najmniej 1 pojazdem do transportu kontenerów.
Pojazdy, o których mowa w pkt b) muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojazdy i urządzenia muszą być sprawne, spełniać wszelkie wymogi określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) i posiadać:
a) odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania,
b) konstrukcję, która zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz musi minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady podczas ich transportu, przeładunku,
c) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
d) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
5) bazą magazynowo - transportową:
a) usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,
b) usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
c) wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
d) wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
e) wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
f) wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
g) wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
h) na terenie której, znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej i zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły spełnia - nie spełnia.


Termin realizacji:
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r., za wyjątkiem dostarczenia pojemników, co należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka - w sprawie procedury; Edyta Felusiak - w sprawie przedmiotu zamowienia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków; pokój nr 16 - sekretariat

Oferty można składać do:
2019-12-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-11 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków; pokój nr 9- sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
Kryteria oceny ofert: cena - 60,00% i aspekt środowiskowy - 40,00%. Szczegółowy opis kryteriów i ich znaczenie został opisany w rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Wadium:
5 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Umowa powierzenia przetwarzania danyc osobowych (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osjaków (350kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 - Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi (300.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wkaz wykonanych usług (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (7.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 8- Informacja dot. grupy kapitałowej (12.2kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 9 - Wzór umowy (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2019-12-02 18:12:51
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2019-12-03 11:00:27
Ostatnia zmiana:2019-12-09 08:15:21
Ilość wyświetleń:400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij